RMK MEKATRONİK ANONİM ŞİRKETİ

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU UYARINCA

TEDARİKÇİ/MÜŞTERİ AYDINLATMA METNİ

İşbu ‘Aydınlatma Metni’ kapsamında kişisel verileriniz , 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) uyarınca veri sorumlusu olarak RMK Mekatronik Anonim Şirketi tarafından 6698 sayılı Kanun’da öngörülen  temel ilkeler ve ilgili mevzuat doğrultusunda  işlenebilmektedir.

 

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz ,6698 sayılı Kanun’un 5. Maddesinde yer alan ‘kanunlarda açıkça öngörülmesi’ ‘bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması’ ,‘veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması ‘, ‘ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemesinin zorunlu olması’ ve Özel Nitelikli Kişisel Verileriniz aynı kanunun 6. maddesi kapsamında kanunda öngörülen hallerin mevcut olması ve açık rıza alınması şartına bağlı olduğu durumda ise tarafınızca ‘açık rıza’ verilmiş olması hukuki sebeplerine dayanarak işlenebilmektedir.

Yukarıda belirtilen hukuki sebepler kapsamında kişisel verileriniz ; fiziki veya elektronik ortamda form doldurulması ; elektronik,mobil veya fiziki ortamlarda gerçekleştirilen sözlü veya yazılı görüşmeler ,insan kaynakları departmanına bilgi /belge aktarımı,dökümantasyon,sistem, elektronik posta ve güvenlik kamerası çekimi  aracılığıyla tamamen veya kısmen otomatik ya da otomatik olmayan yollarla toplanabilmektedir.

RMK Mekatronik A.Ş bünyesinde ; ortak alanda 32 adet, çalışma ofisinde 8 adet , dış mekanda 8 adet , server ve elektrik odasında 2 adet  , arşivde 1 adet olmak üzere toplamda 51 adet güvenlik kamerası vasıtası ile güvenliğin sağlanması, olası bir uyuşmazlığın ya da sorunun çözümü amaçlarıyla görüntü kaydı ve belirli süreli muhafazası yapılmakta ; işbu kayıt işlemi şirketimizce bu konuda yetkilendirilmiş birimimiz tarafından denetlenmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI

İşbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen yöntem ve hukuki sebepler ile toplanan kişisel verileriniz RMK Mekatronik Anonim Şirketi tarafından ;

Tarafınızla akdedilen sözleşme/sözleşmelerden ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi ,

Satış, pazarlama ve satın alma faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi,

Yan haklar ve menfaatleri süreçlerinin yerine getirilmesi,

RMK Mekatronik A.Ş’nin ticari ilişkilerinin yürütülmesi,

Finans ve muhasebe kayıtlarının tutulabilmesi ve ödeme işlemlerinin gerçekleştirilmesi,

Kurumsal yönetim faaliyetlerinin icrası amaçlarıyla sınırlı olarak işlenebilmektedir.

 

KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI

 

RMK Mekatronik Anonim Şirketi tarafından kişisel verileriniz mevzuatta öngörülen süreyle saklanmaktadır. Mevzuatta süre belirtilmeyen durumlarda kişisel verileriniz bu verilerin şirket faaliyetleri için gerekliliği göz önünde bulundurularak RMK Mekatronik Anonim Şirketi ‘nin şirket içi uygulamaları ve ticari teamüller uyarınca işlenmesini gerektiren süre kadar ve olası hukuki süreçlerin yürütülmesi amacıyla gereken süre kadar saklanmaktadır.

 

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI VE 3. KİŞİLERLE PAYLAŞIMI

 

 Toplanan kişisel verileriniz ; 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. Maddeleri uyarınca RMK Mekatronik Anonim Şirketi’nin iş ilişkisi ve şirket faaliyetleri için gerekli olması ve yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi amaçları doğrultusunda RMK Mekatronik Anonim Şirketi’nin bağlı ortaklıkları , şirket faaliyetlerini yürütmek adına hizmet aldığı veya işbirliği yaptığı firmalar, danışmanlık firmaları,bankalar  ile  hukuken  yetkili kurum ve kuruluşlar olmak üzere yurtiçinde 3. kişilere aktarılabilmektedir.

 

Toplanan kişisel verileriniz ,somut durum ve şartlar uyarınca gerekli olması durumunda yukarıdaki sebeplerle,   Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından yeterli korumaya sahip olduğu ilan edilen yabancı ülkeler veya yeterli korumanın bulunmaması durumunda Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt ettiği ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun izninin bulunduğu yabancı ülkelerle sınırlı olmak kaydıyla ve Kanun’un 9. Maddesinde öngörülen düzenlemelere riayet edilerek yurtdışına aktarılabilmektedir.

 

 

KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ , YOK EDİLMESİ VEYA ANONİM HALE GETİRİLMESİ

İşbu aydınlatma metninde kişisel verilerin saklanmasına ilişkin belirtilen sürelerin sona ermesiyle kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanun’un 7. maddesi uyarınca silinmektedir, yok edilmektedir veya anonim hale getirilmektedir.

 

KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAKLARI

KVKK’nın 11. maddesi uyarınca herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

 a) Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,

 b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını   öğrenme,

 ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) KVKK 7. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

Kişisel veri sahibi olarak KVKK 11.  maddesinde belirtilen haklarınıza ilişkin başvurularınızı kimlik tespit edecek bilgi ve belgelerle ,aşağıda belirtilen iletişim kanalları aracılığıyla RMK Mekatronik A.Ş’ye iletmeniz gerekmektedir.Başvuruda yer alan talepler, talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, RMK Mekatronik A.Ş tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

İletişim Kanalları

Kep Adresi               : rmkmekatronik@hs03.kep.tr

İkametgah Adresi    : Alaaddin Bey Mahallesi 617. Sokak No:4 Kongur Plaza Nilüfer 16120

                                  Bursa/Türkiye

 

© 2019 Copyright Rmk Mekatronik